Preduzeće je osnovano 1950. godine sa mlinom čiji je kapacitet iznosio 50 tona meljave za 24 sata, a uz mlin je izgrađen i silos i podno skladište kapaciteta 9.440 tona pšenice. Ovaj mlin je izgorio u požaru 01.01.1952. godine, pa je tek 1956. godine mlin ponovo sagrađen, a kapacitet ovog mlina je bio 60 tona meljave za 24 sata.

Modernizacijom i primjenom novih tehnologija proširen je kapacitet mlina sa 60 na 100 tona meljave za 24 sata. Proširenje  kapaciteta uzrokovalo je i potrebu za većim skladištima pšenice. Tako su 1960. godine izgrađeni silosi br. 1 i 2 kapaciteta po 4.000 tona pšenice i silos br. 3 kapaciteta 9.900 tona pšenice. U toku 1970.  godine izgrađen je silos br. 4 kapaciteta 9.950 tona, a u toku 1975. godine silos br. 5 kapiciteta 20.700 tona pšenice. Danas, kapacitet silosa za skladištenje pšenice iznosi oko 50.000 tona, što ga čini jednim od najvećih u BiH ovog tipa.

Od 1981. godine preduzeće mijenja naziv iz Osnovne organizacije mlin i silosi «Husinski rudar» Ljubače koja je bila u sastavu RO Poljoprivredna i prehrambena industrija Tuzla, usvajanjem Samoupravnog sporazuma o promjenama u organizovanju, u naziv OOUR Mlin i silosi «Husinski rudar» Ljubače u sastavu Radne organizacije Mlinsko-pekarske industrije n.sol.o.Ljubače kod Tuzle. Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja mlinskih proizvoda, a sporedna je promet mlinskih proizvoda, prerada i dorada, sušenje, skladištenje žitarica, laboratorijske usluge i sl. Prateći razvoj potreba za brašnom u toku 1986-te godine podignuti su kapaciteti mlina na 150 tona meljave za 24 sata. Oprema i tehnologija kojom je ostvaren ovaj napredak u smislu rasta, a i razvoja, pribavljena je od renomiranog Italijanskog proizvođača pšeničnih mlinova «Ocrim» iz Cremone.

Pored tog pšeničnog mlina, preduzeće aktivira i stari KAMENI MLIN, na kojem se melje pšenica u cijelom zrnu i dobija se jedan od najkvalitetnijih proizvoda INTEGRALNOG BRAŠNA na tržištu.

U sklopu mlina izgrađeni su i silosi za brašno kapaciteta 2.000 tona brašna u rinfuzi. Pored evidentnih usklađivanja sa razvojem tržišta i modernizovanja u skladu sa razvojem tehnologije mljevenja brašna i dalje se aktivno prate nova dostignuća u mlinarstvu.